Ana Sayfa Gündem TOKİ için araştırma komisyonu kurulması istendi

TOKİ için araştırma komisyonu kurulması istendi

TBMM Katip Üye CHP Adana Milletvekili Av. Elif Doğan TÜRKMEN, geç teslim ettiği konutlar için yüklü miktarda tazminat ödeyen TOKİ'nin vatandaşı mağdur ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2016 Çarşamba 12:41
TOKİ için araştırma komisyonu kurulması istendi

TBMM Katip Üye CHP Adana Milletvekili Av. Elif Doğan Türkmen ve 21 arkadaşı tarafından verilen araştırma önergesinde; sosyal konut üretimi için ve özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) geç teslim ettiği konut ve işyeri projeleri nedeniyle son 5 yılda 130 milyon lira gibi yüklü bir tazminatı ödemek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

 

Sayıştay’ın 2014 yılı denetim raporundan da alıntılar yapılan önergenin gerekçesinde; TOKİ’nin satışını yaptığı 142 projede; 39 bin 319 konutu, satış sözleşmesinde belirtilen zamanda teslim edememesi ve 3 yılı bulan geç teslimler nedeniyle, 24 bin dava açıldığı belirtildi.

 

Önergenin gerekçesinde; TO­Kİ­’nin ko­nut ve ti­ca­ri üni­te­le­rin sa­tışı söz­leşme­le­rin­de pro­je­ye gö­re 10 ile 30 ay ara­sın­da de­ği­şen tes­lim sü­re­le­ri öngö­rmesine rağmen teslimlerin 6 yılı bulan projelerin olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

 

“An­ka­ra Tur­ku­az Va­di­si Pro­je­sin­de 2 bin 893 ko­nut 20 ay, İzmir Me­ne­men Asar­lık 2. Etap 521 ko­nut 23 ay, An­ka­ra Po­lat­lı 2.Etap 249 ko­nut 31 ay, Si­vas Suşeh­ri 132 ko­nut 35 ay, Erzurum Ya­ku­ti­ye 384 ko­nut tes­li­min­de de 29 ay gecikme yaşanmıştır.

 

TOKİ DAVALARIN YÜZDE 98’İNİ KAYBETTİ

Bu ge­cik­me­ler ne­de­niy­le va­tan­daş­lar TO­Kİ­’ye, Ara­lık 2014 iti­ba­rıy­la top­lam 24 bin 175 da­va aç­arken, TOKİ bu da­va­la­rın yüz­de 98’ini, 21 bin 289’u­nu kay­bet­ti. 538 da­va ku­ru­mun le­hi­ne so­nuç­lanırken, 722 da­va kıs­men ka­bul edil­di. Ge­cik­me­ler ne­de­niy­le açı­lan bin 588 da­va ise de­vam edi­yor.

 

Geç tes­lim ne­de­niy­le açı­lan da­va­lar so­nu­cun­da son beş yıl iti­ba­rıy­la öde­nen taz­mi­nat tu­tar­la­rı, 2010 yı­lın­da 20.7 mil­yon 2011 yı­lın­da 54.4 mil­yon, 2012 yı­lın­da 35.4 mil­yon, 2013 yı­lın­da 13.8 mil­yon 2014 yı­lın­da 5.8 mil­yon li­ra ol­mak üze­re top­lam 130.1 mil­yon liraya ulaştı”

 

TO­Kİ­’nin ko­nut ve iş yer­le­ri­nin geç tes­lim edil­me­si ne­den­le­ri­nin ba­şın­da Ağus­tos 2003 ta­rih­li Ka­mu İha­le Ya­sa­sı­’n­da ya­pı­lan de­ği­şik­liğin etkili olduğu da belirtilen gerekçede; TOKİ­’nin ar­sa te­min edil­me­den, mül­ki­yet, ka­mu­laştır­ma ve imar işlem­le­ri ta­mam­lan­ma­dan ve uy­gu­la­ma pro­je­le­ri ya­pıl­ma­dan iha­le­ye çık­ma yet­ki­sinin bulunduğuna da dikkat çekildi

YÜZDE 20 İNŞAAT SEVİYESİ İLE SATIŞ

Ba­zı yük­le­ni­ci fir­ma­la­rın işle­ri za­ma­nın­da bi­ti­re­me­me­si, ma­li açı­dan sı­kın­tı yaşayan yük­le­ni­ci­le­rin işle­ri­nin feshedil­me­si ne­de­niy­le de projelerin zamanında tamamlanamadığı ifade edilen gerekçede; geç tes­lim­ler ne­de­niy­le yük­lü mik­tar­da taz­mi­nat öde­yen TOKİ’nin son 1 yıl­dır, in­şa­at se­vi­ye­si yüz­de 20’lere gel­en projeleri bile satışa çıkardığı da kaydedildi.

 

2009–2014 yıl­la­rı­nı kapsayan 5 yıl­lık dö­nem­de, 16 bin 315 ki­şinin de TO­Kİ­’den al­dı­ğı ko­nu­tları ia­de et­tiği de belirtilen gerekçede; “vatandaşların uğradığı mağduriyetlerin tespiti, geç teslimler nedeniyle tazminat ödemek zorunda kalan kurumun uğradığı zararların saptanması, alınacak önlemlerin ve politikaların belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması gerekir” denildi.

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz “Beni içeri atacaklarsa atsınlar …

“Beni içeri atacaklarsa atsınlar …"

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık